Kontakt

Polityka prywatności  

uwzględniająca regulacje związane z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO)

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej: Firma KULIK M. Kempa Sp. J., ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klientów, Klientów końcowych, Kontrahentów, Kandydatów na pracowników, Osób których dane otrzymujemy: Firma KULIK M. Kempa Sp. J., ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia czynności dokonywane z Państwa danymi osobowymi, bez względu na to, czy świadczymy dla Państwa usługi, korzystamy z usług świadczonych przez Państwa, czy też jedynie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Polityka prywatności wskazuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych. Państwa prywatność, w szczególności udostępnione Firma KULIK M. Kempa Sp. J. dane osobowe są dobrem prawnie chronionym i zobowiązujemy się chronić Państwa prawa.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Klientów, Klientów końcowych, Kontrahentów, Kandydatów do pracy, Użytkowników strony internetowej, i innych osób, z którymi możemy się kontaktować, w celu uzyskania dodatkowych informacji co do wykonania świadczonych przez Nas usług.

Polityka prywatności może ulec zmianom służącym osiągnięciu jeszcze lepszej ochrony

Państwa danych osobowych lub zmianom wynikającym z wprowadzenia odpowiednich norm krajowych. Jeżeli uważają Państwo, iż mogło dojść do naruszenia Państwa uprawnień mogą Państwu przysługiwać właściwe, stosowne uprawnienia, o czym poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje we właściwych krajach w ramach świadczenia usług przez Firma KULIK M. Kempa Sp. J., co za tym idzie przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bez względu na kraj ich pochodzenia i wykorzystania.

Dane osobowe jakimi administrujemy (zakres przedmiotowy i podmiotowy). Są to dane osobowe uzyskane i wykorzystywane wyłącznie dla świadczenia usług statutowych, zgodnie z przedmiotem działalności Firma KULIK M. Kempa Sp. J.

DANE PRACOWNIKÓW Regulacje dotyczące Naszych pracowników zawiera polityka ochrony danych osobowych - dokument wewnętrznie obowiązujący w Firma KULIK M. Kempa Sp. J.

DANE KLIENTÓW Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Państwa lub osób w Państwa firmie w toku świadczenia dla Państwa naszych usług. Potrzebujemy niezbędnych informacji od naszych Klientów, aby upewnić się, że nasza współpraca przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Państwa firmie, abyśmy mogli się z Państwem skutecznie kontaktować.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe? Gromadzimy dane osobowe na dwa sposoby: 1. Bezpośrednio od Państwa oraz 2. Od osób trzecich i z innych ograniczonych źródeł.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych jest świadczenie dla Państwa usług. We właściwych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami możemy również wykorzystywać dane osobowe do takich celów, jak marketing, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach zwrócimy się o zgodę na podjęcie niektórych z tych działań.

DANE KLIENTÓW KOŃCOWYCH Klientem końcowym jest finalny beneficjent usług świadczonych przez Firma KULIK M. Kempa Sp. J., nawet jeżeli świadczenie na jego rzecz odbywa się bez łączącego go z Firma KULIK M. Kempa Sp. J. stosunku zobowiązaniowego. Klientem końcowym jest w szczególności pierwotny Zleceniodawca Klienta będący finalnym beneficjentem usług Firma KULIK M. Kempa Sp. J. Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem końcowym, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Państwa lub osób w Państwa firmie w toku świadczenia naszych usług. Potrzebujemy niezbędnych informacji dotyczących naszych Klientów końcowych, aby zachować możliwość realizacji naszych usług. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Państwa firmie, jedynie w celu sprawnej i zgodnej z umową realizacji Państwa zamówienia.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe? Gromadzimy Państwa dane osobowe od naszych Klientów. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych jest wykonanie zobowiązań umownych w stosunku do naszych Klientów, których są Państwo rzeczywistym beneficjentem.

DANE KONTRAHENTÓW Co do naszych Kontrahentów, realizując naszą statutową działalność, potrzebujemy danych osobowych i informacji służących każdoczesnemu wykonaniu umowy, jak na przykład dane Państwa rachunku bankowego. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe? Gromadzimy Państwa dane osobowe w toku naszej współpracy.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe? Głównym powodem wykorzystywania informacji o Kontrahentach jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, oraz aby relacja biznesowa przebiegała sprawnie.

DANE KANDYDATÓW DO PRACY Dane które otrzymujemy od Kandydatów do pracy są danymi niezbędnymi dla skutecznego kontaktu oraz przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji. Zapewniamy Kandydatom do pracy odpowiednią ochronę danych, jednocześnie realizując niezbędne wymogi procesu rekrutacyjnego. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe? Gromadzimy Państwa dane osobowe na dwa sposoby: 1. Bezpośrednio od Państwa oraz 2. Od osób trzecich. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe? Wykorzystujemy je do skontaktowania się z Kandydatem oraz do weryfikacji jego kwalifikacji w toku procesu rekrutacji.

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ Firma KULIK M. Kempa Sp. J. gromadzi Państwa dane w zakresie, w jakim korzystacie Państwo z naszej strony internetowej. Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawy jakości Państwa czynności podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką odwiedzacie Państwo nasza stronę internetową, oraz godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe? Gromadzimy Państwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies przeglądarki. Będziemy również gromadzić dane, gdy będziecie Państwo kontaktować się z nami przez stronę internetową.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe? Wykorzystujemy dane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej, na przykład przez analizę kryteriów wyszukiwania. Możemy wykorzystywać dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Państwem.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW etc., (KONTAKTY, POLECENIA etc.) W jaki sposób gromadzimy dane osobowe? Gromadzimy dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Klient lub Kontrahent wskazuje je jako kontakt. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe? Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów, poleceń etc. przy realizacji wykonywanych umów. Możemy także wykorzystywać powyższe dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w związku z prowadzoną przez Nas działalnością statutową.

Państwa dane osobowe które gromadzimy są niezbędne w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych. We właściwych przypadkach niektóre dane osobowe, wymagane są na podstawie ustawy lub innych przepisów prawa. Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu świadczenia przez Nas usług. W zależności od rodzaju danych osobowych i przesłanek, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówicie Państwo przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub kontynuować współpracy.

Udostępnianie Państwa danych osobowych. Możemy udostępniać dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede wszystkim będziemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu wykonania naszych obowiązków umownych i realizacją zobowiązań związanych z Państwa zamówieniami. O ile nie zdecydują Państwo inaczej, możemy również udostępniać Państwa informacje którejkolwiek ze spółek naszej grupy i osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy, jeżeli będziemy uważać, że pomoże nam to zapewnić Państwu możliwie najlepszą obsługę i jakość świadczeń.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Firma KULIK M. Kempa Sp. J. dokonuje niezbędnych czynności starając się chronić Państwa dane osobowe. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi, jak i wszelkiej innej ingerencji w dane osobowe których jesteśmy administratorem. Czas przechowywania Państwa danych osobowych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe bezterminowo. W szczególności jeżeli przechowywanie danych osobowych w naszych systemach wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym). Dostęp do przekazanych Nam danych osobowych, korekta lub wycofanie. W związku z administrowanymi przez Nas danymi osobowymi, przysługują Państwu prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Firma KULIK M. Kempa Sp. J. dołoży wszelkich starań celem się rozpatrzenia Państwa wniosku bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z przepisami prawa. Prawo do sprzeciwu Jeżeli administrujemy Państwa danymi osobowymi wynika to z faktu, iż uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z poniższym mają Państwo prawo do sprzeciwu. Firma KULIK M. Kempa Sp. J. ustosunkuje się do Państwa wniosku w terminie 30 dni. Prawo do sprzeciwu umożliwia sprzeciwienie się przetwarzaniu przez Nas danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów: nasze uzasadnione interesy; umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; przesyłanie materiałów marketingu bezpośredniego; dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Państwa uzasadnionych interesów, uwzględnimy Państwa sprzeciw poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że: - możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami; lub - przetwarzamy Państwa dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Na okoliczność jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań. Dołożymy wszelkiej staranności aby trwale wymazać Państwa dane na Państwa zasadne żądanie. Niektóre dane mogą wciąż figurować w naszych systemach. Dla naszych celów dane te mogą być wyłączone z użytku, co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie, nie będą łatwo dostępne dla żadnego z naszych systemów operacyjnych, procesów lub dla pracowników/współpracowników Firma KULIK M. Kempa Sp. J. Prawo do wycofania zgody Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów określonych działań lub zgody na prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania danych dla tego celu, o czym powiadomimy. Wnioski osób, których dane dotyczą/udostępnienie danych Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zwrócić się do Firma KULIK M. Kempa Sp. J. o potwierdzenie, jakie dane osobowe dotyczące Państwa posiadamy. Możecie zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia w/w. W tym wypadku możemy zadośćuczynić Państwa wnioskom lub dodatkowo zweryfikować Państwa tożsamość. Możemy wymagać podania dodatkowych informacji dotyczących Państwa wniosku. Możemy odrzucić w/w wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję. Jeżeli udostępnimy Państwu dane które posiadamy, nie obciążymy Państwa kosztami z tego tytułu, chyba że wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądacie Państwo od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Państwa uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy wniosek, zawsze poinformujemy Państwa o uzasadnieniu naszej decyzji. Prawo do poprawy Mają Państwo prawo żądać korekty jakichkolwiek niepoprawnych lub niepełnych danych osobowych, które posiadamy. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy również Państwa osobę, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do wniosku, wyjaśnimy Państwu przyczyny naszej decyzji. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych. Tym samym możemy kontynuować przechowywanie danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; udzielenia zgody; konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Okoliczności, w których są Państwo uprawnieni do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, są następujące: - podważają Państwo poprawność danych osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana, - sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przez nas danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możecie zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania danych osobowych, - jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych jest bezprawne, ale decydują Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz - jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania danych osobowych, ale potrzebują Państwo danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli udostępniliśmy Państwa dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zostaną Państwo zawiadomieni przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym Przy spełnieniu określonych przesłanek mają Państwo prawo żądać usunięcia z naszych baz swoich danych osobowych. Odpowiemy na powyższy wniosek w ciągu 30 dni i nie zgodzimy się z Państwem wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy dane. Choć postaramy się trwale wymazać Państwa dane na Państwa zasadne żądanie, niektóre dane mogą wciąż figurować w naszych systemach, na przykład jeżeli oczekują na nadpisanie. Dla naszych celów dane te mogą być wyłączone z użytku, co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie archiwum, nie będą łatwo dostępne dla żadnego z naszych systemów operacyjnych, procesów lub dla pracowników/współpracowników Firma KULIK M. Kempa Sp. J.

Prawo do wymazania W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać wymazania Państwa danych. Dane osobowe muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria: - dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane; - jeżeli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych, wycofali ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania; - dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO); - konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub - jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Państwa wniosku wyłącznie z następujących przyczyn: - skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji; - spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych; - dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym; - dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub - w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego. Wykonując zasadny wniosek o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych Jesteście Państwo uprawnieni przekazać swoje dane innemu administratorowi danych. Według Państwa uznania możecie przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Aby Państwu to umożliwić, przekażemy dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane. Możemy również bezpośrednio przekazać Państwu dane. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do:

danych osobowych przetwarzanych automatycznie; danych osobowych przekazanych osobiście; danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celu realizacji umowy.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru. Mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru. Rezygnacja z materiałów marketingowych. Jeżeli Państwa wola ulegnie zmianie możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich treści marketingowych, w szczególności z opisanego w dalszej części Polityki newslettera. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z w/w praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli zgoda stanowi naszą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych), proszę zwrócić się do nas na adres Firma KULIK M. Kempa Sp. J., ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica, lub daneosobowe@kulik.com.pl. Ważne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o każdorazowe informowanie nas, jeśli dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych na stronie internetowej Firma KULIK M. Kempa Sp. J.

Firma KULIK M. Kempa Sp. J. kontroluje przetwarzanie danych osobowych na swoich stronach internetowych. Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania „Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Państwa komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Państwa systemowi. Są wykorzystywane do śledzenia Państwa aktywności, aby zapewnić możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Państwa następnej wizyty zaproponujemy opcje dopasowane do Państwa preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możecie to Państwo zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeżeli nie ma woli otrzymywania plików cookies,

które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możecie Państwo nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli nie wyrażają Państwo abyśmy nie gromadzili danych w ten sposób, możecie zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Rodzaje danych osobowych jakie w szczególności gromadzi Firma KULIK M. Kempa Sp. J.

Informacje poniższe mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji. dane Klientów, Klientów końcowych, Kontrahentów i Kandydatów do pracy imię i nazwisko nazwa firmy NIP, REGON, numer KRS adres numer telefonu adres e mail wiek / data urodzenia inne dane kontaktowe historia zatrudnienia informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy) adres IP daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystają Państwo z naszego serwisu nagrania z CCTV potwierdzające Państwa obecność w naszej siedzibie, dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać. Powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca. Gromadzone przez nas i wymagane przez naszą działalność dane osobowe są ograniczone do minimum. Wymagamy jedynie tylko danych Państwa firmy oraz danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Państwa firmie (np. imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego wykonania umowy. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Państwa firmy zdecydował się nam udostępnić. Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli rozliczać Państwa należności.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Uzyskujemy je w zakresie, w jakim korzystają Państwo z naszej strony internetowej lub czytają/otwierają jakikolwiek e-mail od nas. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje, bez względu na to, czy zdecydują się Państwo korzystać z naszych usług. Obejmują one Państwa adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści. Będziemy również gromadzić Państwa dane, gdy będziecie kontaktować się z nami przez stronę internetową. Gromadzimy Państwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, zgodnie z ustawieniami plików cookies przeglądarki. Możemy wykorzystywać Państwa dane co do sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE. Uzyskawszy Państwa dane osobowe, używamy ich na wiele sposobów związanych z naszą działalnością. Co do zasady używamy danych osobowych w następujących obszarach: Wykonanie obowiązków umownych, Marketing Naszych usług i produktów, Wykonanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, Rekrutacja pracowników, Realizacja przysługujących Nam roszczeń i uprawnień. W szczególności zwracamy Państwa uwagę na administrowanie danymi osobowymi co do działań marketingowych: Dane zbierane w ramach Serwisu internetowego na stronach spółki Firma KULIK M. Kempa Sp. J. służą do zapewnienia określonych usług oraz do celów administracyjnych, statystycznych, marketingowych lub informacyjnych, a także do informatycznych funkcji ochronnych. Uzyskane dane nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach powyższego Firma KULIK M. Kempa Sp. J. może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację osób fizycznych.

Newsletter Ci z Państwa, którzy zdecydują się na otrzymywanie naszego newslettera wyrażą zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych osób o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością firmy Firma KULIK M. Kempa Sp. J. poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Administrator danych nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego osobom trzecim oprócz okoliczności wskazanych w niniejszej Polityce. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Użytkownik swoje wnioski w tym zakresie może kierować na adres mailowy: info@kulik.com.pl albo na adres korespondencyjny: Firma KULIK M. Kempa Sp. J., ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.

Firma KULIK M. Kempa Sp. J. zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na konto e-mail, czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu nawet bez podania przyczyny, usunięcia konta, którego użytkownik naruszył prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też gdy użytkownik podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów nie będziemy automatycznie prosić o Państwa zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak nasz korporacyjny adres pocztowy lub e-mailowy.

PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE W stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa możemy lub mamy obowiązek udostępnić Państwa dane osobowe, na różne sposoby, podmiotom z następujących kategorii: którejkolwiek ze spółek z naszej grupy; organom skarbowym, audytorskim i innym, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych; kontrahentom którzy są niezbędni w celu wykonania świadczenia przez Nas usług ergo wykonania łączącej Nas z Państwem umowy,; zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym i profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne); zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie); platformom i dostawcom technologii marketingowej;

jeżeli Firma KULIK M. Kempa Sp. J. połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, (lub prowadzi stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), możemy udostępnić Państwa dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

PRZECHOWUJEMY I PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZA GRANICĘ Świadczone przez Nas usługi niekiedy wymagają konieczności przekazywania lub przechowywania Państwa danych za granicą. Przechowujemy i przekazujemy Państwa dane za granicę w celu wykonania naszych zobowiązań umownych. Aby realizować nasze cele statutowe opisane w niniejszej Polityce prywatności, Państwa dane mogą być przekazywane: -podwykonawcom - osobom trzecim - Klientom i Kontrahentom zagranicznym; - Klientom i Kontrahentom z Polski, którzy z kolei mogą przekazywać dane za granicę - dostawcy usługi chmurowej.

Aby upewnić się, że Państwa dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę danych oraz jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przeniesienie danych. Aby zapewnić, iż Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, wprowadziliśmy odpowiednie procedury wobec podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe, aby zagwarantować, że dane osobowe są traktowane przez podmioty zewnętrzne w sposób zgodny z prawami o ochronie danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - UZASADNIONE INTERESY Przepis art. artykuł 6(1)(f) RODO – dający uprawnienie do przetwarzania Państwa danych, jeżeli „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [Nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Państwa] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”.

ZGODA W pewnych okolicznościach Firma KULIK M. Kempa Sp. J. jest zobowiązana uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z określonymi działaniami. Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Zatem: zgoda musi być udzielona dobrowolnie, bez wywierania jakiegokolwiek nacisku; musicie Państwo wiedzieć, na co się zgadzają, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Państwu wystarczających informacji; musicie Państwo podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono. Jak wspomniano już powyżej, macie Państwo prawo wycofać swoją zgodę na te działania i zrobić to w dowolnym momencie.

USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH Na okoliczność konieczności przetwarzania przez Nas danych osobowych, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych, art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”. Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpić, w wypadku konieczności porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH Krajem, w którym korzystasz z usług Firma KULIK M. Kempa Sp. J. lub świadczysz usługi na rzecz Firma KULIK M. Kempa Sp. J. jest Polska. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Firma KULIK M. Kempa Sp. J. Firma KULIK M. Kempa Sp. J. odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez należące do niego marki: KULIK kulik.com.pl KULIK Parasole parasole.kulik.com.pl KULIK Galwanika galwanizernia.kulik.com.pl galwanika.kulik.com.pl AdVeno adveno.pl ParasoleDlaCiebie.pl

KONTAKT • w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych; • jeżeli podejrzewają Państwo jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do danych osobowych; • w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych); • z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności. właściwy jest adres: Firma KULIK M. Kempa Sp. J., ul. Wrocławska 9, Trzebnica. Możecie Państwo również wysłać e-mail pod adres: daneosobowe@kulik.com.pl

WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Tel: (+48) 22 531 03 00 Email: kancelaria@giodo.gov.pl ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Fax: (+48) 22 531 03 01

KULIK. Parasole od 1957 designed by DotRed